Soutěž o koloběžku NIU

Pravidla soutěže o koloběžku NIU

 

(dále jen „Pravidla”).

§ 1

Tato Pravidla stanoví podmínky, podle kterých probíhá soutěž s názvem: “Soutěž o koloběžku NIU” (dále jen „Soutěž”).

§ 2

 1. Pořadatelem Soutěže je společnost ESIN s.r.o, Plaská 622/3, 150 00 Praha, IČ: 2415269 (dále jen „Pořadatel”). 

§ 3

 1. Soutěž je zveřejněna a provozována prostřednictvím facebookové stránkyNIU Česká republika.
 2. Soutěž probíhá od 31. 12.  2022 do 22. 1. 2023, do 23:59 h.
  Vložení, zaslání nebo sdílení fotografie po tomto datu je automaticky považováno za neplatné a takové fotografie nebudou zařazeny do Soutěže. 
 3. Pořadatel bude o Soutěži informovat na facebookových stránkách NIU Česká republika - https://www.facebook.com/niuczech.cz/.  
 4. Soutěž není vytvořena, spravována ani sponzorována firmou Meta. Facebook je registrovaná obchodní známka Meta Platforms, Inc.
 5. Soutěž bude probíhat pouze na území České republiky.

§ 4

 1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby trvale bydlící na území České republiky starší 18 let (každá taková osoba dále jen „Účastník”).
 2. Mechanika soutěže spočívá ve vložení komentáře pod soutěžní příspěvek “Soutěž o koloběžku NIUna facebookových stránkáchNIU Česká republika. Jeden účastník soutěže může přidat pouze 1 komentář (odpověď).
 3. Tímto úkonem Účastník potvrdí, že se Soutěže účastní a zároveň souhlasí s jejími podmínkami bez výhrad.
 4. Soutěžící musí být fanouškem a sledujícím NIUczech.cz na Facebooku a Instagramu.
 5. Po skončení soutěže bude ze všech soutěžících, kteří splnili podmínky této soutěže, za celou dobu konání soutěže vybrán jeden výherce jehož komentář nás nejvíce zaujal.
 6. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni pracovníci Pořadatele a nejbližší rodinní příslušníci těchto pracovníků. Rodinnými příslušníky se rozumí příslušníci ve vzestupné a sestupné linii, sourozenci, manželé/manželky, bratranci/sestřenice a osoby, které jsou s pracovníky Pořadatele v adoptivním vztahu. Pořadatel není povinen přijímat a shromažďovat prohlášení týkající se této výhrady.

§ 5

 1. V rámci soutěže je možné získat následující cenu: www.niuczech.cz/kqi3-pro/
 2. Výherci soutěže budou informováni o výhře prostřednictvím jejich facebookového profilu, ze kterého budou vkládat komentáře, a to nejpozději do pěti následujících pracovních dnů po skončení soutěže, tj. do 27. 1. 2023. 
 3. Výhra bude předána výherci osobně do čtrnácti pracovních dní.

§ 6

 1. Soutěž probíhá na facebookových stránkáchNIU Česká republika. Svůj záměr účastnit se Soutěže a souhlas s těmito Pravidly potvrdí Účastník ve chvíli, kdy vloží komentář pod soutěžní příspěvek.  
 2. Výhercem se stává jeden soutěžící, jehož komentář bude vyhodnocen pořadatelem jako nejzajímavější. 
 3. Výherce není oprávněn vymáhat Cenu právní cestou, žádat výměnu Ceny nebo její ekvivalent v penězích. Nárok na Cenu není převoditelný na jinou osobu. Pořadatel si vyhrazuje právo Ceny zaměnit za jiné srovnatelné hodnoty.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže či celou soutěž zrušit bez udání důvodu. Výhra je nepřenosná, není na pořadateli právně vymahatelná ani ji není možné směnit za hotovost.

§ 7

 1. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění je Pořadatel.
 2. Osobní údaje v podobě: jména, příjmení, emailu a doručovací adresy (dále jen „Údaje“) bude zpracovávat výhradně Pořadatel Soutěže. Tyto Údaje budou přijímány a zpracovány podle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění jen pro potřeby pořádání této Soutěže. Tyto Údaje budou zpracovány pro pořadatelské účely Soutěže a nebudou zpracovány pro marketingové účely. Toto prohlášení se netýká použití poskytnutých fotografií viz § 4, bod č. 10. 
 3. Účastník může v každé chvíli zrušit svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pomocí zprávy zaslané e-mailem na adresu info@niuczech.cz. Zrušení souhlasu znamená ztrátu statutu Účastníka, včetně ztráty nároku na Cenu.
 4. Pořadatel nenese odpovědnost za případné porušení autorských práv třetích osob ze strany Účastníka Soutěže.
 5. Účastník soutěže prohlašuje, že zasláním odpovědi prostřednictvím komentáře do facebookového profiluNIU Česká republika neporušuje žádná práva třetích osob. V případě, že zasláním soutěžní zprávy dojde k porušení práv třetích osob, nese odpovědnost účastník soutěže, který soutěžní zprávu zaslal.

§ 8

 1. Zásady Soutěže stanoví výhradně tato Pravidla. Veškeré propagační a reklamní materiály mají výhradně informační povahu.
 2. Pravidla Soutěže budou dostupná online na webové stránce NIUczech.cz, dále pak v sídle Pořadatele po dobu trvání Soutěže. Pravidla mohou být na vyžádání rovněž zaslána na uvedenou adresu pod podmínkou, že Pořadateli bude zaslána nadepsaná obálka se správnou poštovní známkou.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny Pravidel v době trvání Soutěže, pakliže to nezpůsobí zhoršení podmínek pro účast v Soutěži.
 4. Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do Soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, bude ze Soutěže vyloučena a nemá nárok na výhru.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka Soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání, je vulgární, hrubě uráží jiné účastníky, Pořadatele nebo jeho obchodní partnery.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka Soutěže, u kterého nastane důvodné podezření, že se pokusil obejít pravidla Soutěže, nebo jakkoli postupoval v rozporu s těmito pravidly, či se pokusil podvodným způsobem ovlivnit výsledek Soutěže. Toto jednání se považuje za podvodné.
 7. Ustanovení těchto Pravidel se řídí českými právními předpisy. Ve věcech neupravených těmito Pravidly se použijí ustanovení občanského zákoníku, zákona o právu autorském a právech příbuzných a dalších zákonů.
 8. Pořadatel nenese odpovědnost za závady spojené s fungováním operátorů internetových služeb a dalších třetích subjektů, na jejichž konání nebo zanedbání Pořadatel nemá vliv. Pořadatel dále nenese odpovědnost za okolnosti, které jsou na straně Účastníků.
 9. Pořadatel nenese odpovědnost za zpoždění nebo jakékoliv překážky v komunikaci s Účastníky Soutěže plynoucí z příčin na něm nezávislých.
 10. Pořadatel nenese odpovědnost za nemožnost dodat Cenu Výherci z příčin na něm nezávislých.
 11. Přihláška k účasti Účastníka v Soutěži znamená, že se Účastník seznámil se zněním těchto Pravidel a vyjadřuje souhlas s ustanoveními těchto Pravidel.
×

Splátková kalkulačka ESSOX